Patentai ir naudingieji modeliai

Patentas yra išradimų apsaugos forma. Valstybė išradėjui suteikia išskirtines teises į jo kūrinį, suteikia išradimams teisinę apsaugą.

Patentų sistema – tai savotiški mainai tarp visuomenės ir išradėjo. Visuomenė saugo išradėjo teises, suteikia išskirtines teises komercinės naudos gavimui, o išradėjas atskleidžia išradimo smulkmenas. Patento savininkui suteikiama ribota patento teisinė apsauga. Ribotu patento saugojimu siekiama skatinti išradėją kuo greičiau realizuoti išradimus. Praėjus tam laikui, išradimas priklauso visuomenei.

Norint apsaugoti išradimą patentu, jis turi atitikti naujumo, išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo kriterijus.

Išradimas yra naujas, jeigu jis nežinomas technikos lygiu. Technikos lygiu laikoma visa, kas iki patentinės paraiškos padavimo datos arba, jeigu pretenduojama į prioritetą, iki prioriteto datos buvo viešai skelbta arba naudota Lietuvos Respublikoje ar užsienyje.

Išradimas laikomas išradimo lygio, jeigu jis, atsižvelgiant į technikos lygį, nėra akivaizdus atitinkamos srities specialistui. Sprendimai turi skirtis nuo kito sprendimo gauto žinomais konstatavimo būdais ar gautas tos srities specialistams neįprastu būdu.

Pramoninį pritaikomumą turi išradimas, kurį galima pagaminti ar panaudoti pramonėje, žemės ūkyje, sveikatos apsaugos ar kitose srityse, t.y., sukurtas sprendimas turi būti naudingesnis už analogiškus. Naudingumą reikalaujama įrodyti ar apibūdinti.

Tam tikrais atvejais patentinė apsauga nesuteikiama. Išradimais nelaikomi atradimai, mokslo teorijos ir matematiniai metodai, gaminių išoriniai vaizdai, žaidimų, intelektinės arba ūkinės veiklos planai, taisyklės ir būdai, taip pat kompiuterių programos, informacijos teikimo būdai (pvz., lentelės, išradimai, kurių pramoninis naudojimas prieštarautų viešajai tvarkai arba moralei.

Patentą išduoda Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras. Asmuo, norintis gauti išradimo patentą, turi paduoti patentinę paraišką šiai institucijai. Patentų biuras pateikia ankstesnių išradimų registre paieškos ataskaitą. Patentų biuras tikrina, ar paraiška atitinka formalius reikalavimus, ar išradimo objektas atitinka išradimo sąvoką ir jam gali būti išduotas patentas. Esant reikalui susisiekiama su pareiškėju pataisyti paraiškos formuluotes. Patentas išduodamas per 6 mėnesius pareiškėjui sumokėjus nustatyto dydžio mokestį, jei jis  atitinka patentabilumo kriterijus.

Teisė į patentą priklauso išradėjui arba teisių perėmėjui, arba darbdaviui, jeigu išradimas yra tarnybinis. Jeigu išradimas sukurtas įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, atliekančioje mokslinio tyrimo, projektavimo, konstravimo ir kitus kūrybinio pobūdžio darbus pagal sutartį su užsakovu, kuris finansuoja atitinkamą darbą, teisė į išradimo patentą nustatoma šia sutartimi. Jeigu darbdavys atsisako teisės į patentą arba per keturis mėnesius nepraneša išradėjui apie ketinimą pasinaudoti šia teise, teisė į patentą pereina išradėjui. Išradimo bendraautoriai turi lygias teises į patentą, jeigu jie nėra susitarę kitaip.

Patento savininkas turi išimtinę teisę naudoti išradimą (parduoti, importuoti, eksportuoti ir pan.) ir drausti kitiems asmenims naudoti išradimą be jo leidimo. Be to, patento savininkas gali kitai šaliai perleisti bet kurias ar visas savo išimtines teises arba suteikti licenciją.

Patentas galioja 20 metų nuo paraiškos padavimo datos. Jei išradimo objektas yra vaisto ar augalų apsaugos priemonės veiklioji medžiaga, pasibaigus patento galiojimui, gali būti išduotas papildomas apsaugos liudijimas ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui

Išradimai gali būti registruojami ne tik kaip patentai, bet ir kaip naudingieji modeliai. Naudingasis modelis yra panašus į patentą, jis pasižymi naujumu ir pramoniniu pritaikomumu, tačiau nereikalaujama griežtų išradimo lygio ar neakivaizdumo kriterijų. Naudingieji modeliai paprastai yra taikomi mažiau sudėtingiems arba trumpesnės komercinės gyvavimo trukmės išradimams. Jų gavimo procedūra yra paprastesnė nei gauti patentą, taip pat pigesnė. Naudingieji modeliai ir nacionaliniai patentai, suteikti valstybių narių, kurios neatlieka nuodugnaus išradimo vertinimo – greitesnis apsaugos kelias. Tačiau jie gali būti vertinami kaip žemesnės kokybės teisės nei išnagrinėti patentai, todėl didėja teisinis netikrumas.